Niezależny dealer samochodowy Samochody do wynajmu Przejdź do strony głównej RICARDPOL

 

 
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo postanowienia umów najmu samochodów zawieranych przez firmę RICARDPOL w Tarnowie, zwaną w dalszej części regulaminu Wynajmującym.
 
2. Wypożyczalnia samochodów  firma Ricardpol, zajmuje się wynajmem samochodów na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem, iż najkrótszy czas wypożyczenia wynosi 1 dobę.
 
3. Pracownik wypełnia protokół przyjęcia - przekazania samochodu oraz umowę najmu.
 
 4. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli , która:
ukończyła 21 lat
posiada ważne prawo jazdy
posiada ważny dowód osobisty
posiada inny dokument stwierdzający tożsamość
 
 5. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia, która jest równowartością udziału własnego w szkodzie.
 
 6. W przypadku nie zrealizowania rezerwacji telefonicznej auta, koszt rezerwacji wynoszący 500 zł ponosi rezerwujący.
 
 7. Wynajęty samochód nie może być prowadzony przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążania, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.
 
8. Samochód nie ma prawa opuszczać granic RP bez zgody Wypożyczającego.
 
 9. Klient odpowiada materialnie wobec wypożyczalni RICARDPOL za braki paliwa, części       i wyposażenie samochodu, oraz wynikłe z jego winy straty oraz fakty niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów.
 
 10. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami napraw, jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu wg stawki wypożyczenia za każdą dobę.
 
 11. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia.
 
 12. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, wypożyczalnia nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu.
 
 13. Klient wypożycza pojazd sprawny, z określoną ilością paliwa i zobowiązany jest do zwrotu go w takim stanie.
 
 
 
 14. Samodzielne przedłużanie najmu o ponad 1 godz. powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę a samodzielne przedłużenia o ponad 24 godz. powoduje powiadomienie Policji o fakcie kradzieży samochodu, a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi Najemca.
 
 15. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu, w formie pisemnej. Dalsze korzystanie z samochodu jest uprawnione jedynie po uzyskaniu akceptacji przedłużenia przez Wynajmującego. Przedłużenie wypożyczenia samochody bez wcześniejszego uzgodnienia z Wypożyczalnią RICARDPOL o ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie będzie powodem naliczenia kary umownej w wysokości podwójnej wysokości odpłatności za każdą dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie.
 
 16. W razie awarii samochodu w okresie wypożyczenia, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię, oraz postępować zgodnie z jej wskazówkami. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 
 17. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej, oraz zabezpieczenia samochodu.
 
 18. W przypadku uszkodzenia pojazdu zawinionym przez Najemcę zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.
 
 19. Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp.) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.
 
 20. W Przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, kaucja z tytułu udziału własnego 
w zdarzeniu przepada.
 
 21. Udział własny najemcy w szkodzie może być zniesiony pod warunkiem wykupienia do ubezpieczenia.
 
 22. Za nie dotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz może być naliczona kara umowna w wysokości od 10 do 30 krotności dobowej stawki najmu.
 
 23. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych  i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych Kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa, oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.
 
 24. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.
 
 25. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Tarnowie
 
Oświadczenie Najemcy: niniejszym oświadczam że zapoznałem się z " Szczegółowymi warunkami najmu samochodu " i postanowienia w nich zawarte bez zastrzeżeń akceptuję
ul. Krakowska 101 | 33-100 Tarnów | woj. małopolskie | 014 636 06 13
www.ricardpol.pl